oBCHODNÉ PODMIENKY

alumontgarden

alumont garden s.r.o.

Púchov 01.01.2022

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

1.2 ,,Zhotoviteľ“ je spoločnosť ALUMONT GARDEN s.r.o., IČO: 54 184 631, so sídlom: Medňanská 464/43, 020 61 Lednické Rovne, Zapísaná: v obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 42680/R.

1.3 Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zhotovenie Diela objednala.

1.4 „Tovar“ ponúkaný najmä ale nielen len prostredníctvom maloobchodných predajní; veľkoobchodných predajní; priameho predaja; katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, napríklad prostredníctvom webových stránok alebo formou telemarketingu.

1.5 ,,Dielo“ Zhotoviteľ zhotoví podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa.

1.6 ,,Zmluva o dielo“ je zmluva, ktorou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať určité dielo a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

1.7 „Zmluva“ je spoločne označovaná Kúpna zmluva, Zmluva o poskytovaní montáže alebo Zmluva o dodaní tovaru a Zmluva o dielo.

1.8 Zmluva je medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku. Zmluvou podľa VOP sa rozumie aj zmluva, ktorá nie je uzavretá na diaľku.

1.9 Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Odbor výkonu dozoru, so sídlom: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

Objednávka a uzavretie Zmluvy

2.1 Odoslaním objednávky Objednávateľom akoukoľvek formou (e-mailom, poštou, osobne alebo telefonicky) a jej potvrdením akoukoľvek formou (e-mailom, poštou, osobne alebo telefonicky) Zhotoviteľom sa objednávka stáva záväznou a na jej základe dochádza k uzatvoreniu Zmluvy, z ktorej vznikajú Objednávateľovi a Zhotoviteľovi vzájomné práva a povinnosti, a to Zhotoviteľovi najmä povinnosť vyhotoviť Dielo. Objednávateľovi vzniká povinnosť uhradiť cenu za Dielo.

2.2 Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania Zhotoviteľa Objednávateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o ponúkaných službách Zhotoviteľa.

2.3 V prípade, ak Objednávateľom neboli údaje v objednávke správne a úplné vyplnené, je Zhotoviteľ oprávnený považovať doplnenie objednávky.

2.4 Objednávateľ je povinný pred odoslaním elektronického objednávkového formulára skontrolovať svoje údaje a následne v prípade potreby opraviť alebo upraviť údaje ním uvedené.

2.5 Objednávateľ uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP Zhotoviteľa.

2.6 Akceptáciou cenovej ponuky Objednávateľom dochádza medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom k vzniku Zmluvy. Zároveň týmto sa nevylučuje možnosť uzavrieť Zmluvu aj v písomnej forme.

2.7 V prípade ak nedôjde k akceptácií cenovej ponuky v lehote 14 dní, platí, že k uzatvoreniu Zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom nedošlo.

Spôsob zhotovenia Diela

3.1 Objednávateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetových stránkach Zhotoviteľa a súčasne pokynmi Zhotoviteľa v akejkoľvek forme (e-mail, pošta, osobne alebo telefonicky).

3.2 Zhotoviteľ zhotoví Dielo na základe odberateľom odsúhlasenej cenovej ponuky, v ktorej bude presne (čo do množstva a druhu) definovaná technická špecifikácia Diela. Okrem uvedeného bude v cenovej ponuke dohodnutá aj lehota na zhotovenie Diela. Predpokladaná doba zhotovenia a odovzdania Diela je v rozsahu 8-12 týždňov.

3.3 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými Objednávateľom prostredníctvom internetových stránok Zhotoviteľa alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.) v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ nie je viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú alebo sa priečia dobrým mravom. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých dôležitých krokoch pri zhotovovaní Diela.

3.4 Ak je pre splnenie povinností Zhotoviteľa nevyhnutná súčinnosť zo strany Objednávateľa, je Objednávateľ povinný takúto súčinnosť Zhotoviteľovi bezodkladne po jeho výzve, najmä, ale nie len v prípadoch, keď Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke, poskytnúť.

3.5 Objednávateľ je povinný miesto zhotovenia Diela (montáže) pripraviť tak, aby boli na mieste montáže zabezpečené betónové pätky rozmerov 400mm x 400mm x 800mm (hĺbka), 100% vodorovnosť podkladu, elektrická prípojka s napätím 220V na mieste montáže a prístup k miestu montáže/stavenisku. Objednávateľ berie na vedomie, že zhotovenie Diela nezahŕňa elektroinštaláciu dodaného osvetlenia, LED osvetlenia, prípravné a dokončovacie práce napríklad (klampiarske práce, oplechovanie pergol, zimných záhrad a podobne) Objednávateľ si zabezpečí elektroinštaláciu dodaného osvetlenia, LED osvetlenia, oplechovanie alebo klampiarske práce a podobne na vlastné náklady, ak nie je vyslovene uvedené v objednávke inak. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou elektroinštaláciou.

3.6 V prípade, ak nosné stĺpy budú uchytené do iného podkladu ako do betónových pätiek rozmerov 400mm x 400mm x 800mm Zhotoviteľ nezodpovedá za pevnosť a únosnosť takéhoto podkladu.

3.7 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín zhotovenia a dodanie Diela v závislosti od množstva prijatých objednávok v danom období a v prípade nepriaznivého počasia (trvalý dážď, husté sneženie), čím by nebolo dodržané technologické počasie O tejto skutočnosti je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.

3.8 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo v mieste dohodnutom zmluvnými stranami alebo v mieste uvedenom v objednávke. Termín zhotovenia Diela bude uvedený vždy v objednávke, ktorá bude potvrdená Zhotoviteľom.

3.9 Kratšiu dodaciu lehotu je možné dojednať po dohode so Zhotoviteľom. Objednávateľ je vždy povinný potvrdiť prevzatie Diela podpisom na preberacom protokole, pričom týmto zároveň potvrdzuje, že si Dielo poriadne prehliadol a že zodpovedá požiadavkám špecifikovaným v ním vykonanej objednávke. Pokiaľ by z akéhokoľvek dôvodu preberací protokol nebol vyhotovený, Objednávateľ alebo ním poverená osoba potvrdí prevzatie Diela podpisom faktúry, ktorá v takom prípade bude slúžiť zároveň aj ako preberací protokol.

3.10 V prípade, že Zhotoviteľ nevyhotoví Objednávateľovi Dielo v dojednanej lehote, je Objednávateľ povinný poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na zhotovenie Diela.

Cena za zhotovenie Diela a platobné podmienky

4.1 Cena za zhotovenie Diela bude uhradená v dvoch (2) častiach, ak sa zmluvné strany nedohodli inak:

– prvú časť vo výške 70 % uhradí Objednávateľ na základe zálohovej faktúry. V prípade nezaplatenia zálohovej faktúry riadne a včas Zmluva zaniká.

– druhú časť vo výške 30 % uhradí Objednávateľ na základe faktúry jeden deň pred odovzdaním Diela (montážou).

4.2 Cena za zhotovenie Diela sa vždy riadi cenníkom Zhotoviteľa aktuálnym v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné strany si však môžu cenu dojednať aj individuálne.

4.3 V prípade uhradenia zálohovej platby vo výške 100 % bude Objednávateľovi poskytnutá najvyššia možná zľava.

4.4 Zhotoviteľ je platca DPH a cena za Dielo je uvedená vrátane DPH.

4.5 Úhrada ceny za zhotovenie Diela sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Zhotoviteľa.

4.6 Objednávateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. Objednávateľ môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením Zhotoviteľovi.

4.7 Ak z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k zmene špecifikácií Diela, kedy ešte dielo nebolo odovzdané, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré boli s takouto zmenou vynaložené, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany Zhotoviteľa.

Miesto dodania Diela

5.1 Za dodanie Diela je považované jeho odovzdanie Objednávateľovi, poprípade osobe ním poverenej, na mieste plnenia ním určenom. Všetky riziká a nebezpečenstvo škody na Diela prechádza na Objednávateľa pri odovzdaní Diela. Okamihom dodania Diela je Objednávateľ úplne a výhradne zodpovedný za spôsob údržby a ďalšiu manipuláciu s Dielom.

Reklamácie vád Diela

6.1 Objednávateľ je povinný upozorniť Zhotoviteľa emailom na mailovú adresu info@alumontgarden.sk na nesúlad dodaného Diela s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.

6.2 V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s dodaným Dielom, vady môže Zhotoviteľovi podať emailom info@alumontgarden.sk alebo poštou na adresu Zhotoviteľa reklamáciu, v ktorej uvedie Dielo, deň dodania a dôvod reklamácie. Reklamácie Zhotoviteľ vybavuje do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

6.3 Objednávateľ je povinný Dielo pri preberaní riadne skontrolovať. V prípade zistenia neúplnosti alebo jeho poškodenia je povinný odmietnuť jeho prevzatie. Prehliadku je Objednávateľ povinný vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Oneskorená reklamácia z týchto uvedených dôvodov nebude uznaná. Výnimku tvorí poškodenie, ktoré pri prevzatí Diela, nebolo ani pri náležitej prehliadke zjavné.

6.4 Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu ako neoprávnenú v prípade zistenia, že Dielo bolo užívané v rozpore s jeho účelom použitia alebo v rozpore s inštrukciami ohľadom odporúčaní ohľadom údržby Diela.

6.5 Pri odstrániteľnej vade má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Zhotoviteľ a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.6 Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu Diela, má Objednávateľ právo zhotovenie nového diela alebo právo na odstúpenie od Zmluvy. Tieto isté práva, teda právo na zhotovenie nového Diela alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúchajú Objednávateľovi aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát počas záručnej doby. Objednávateľ má právo výberu, či si uplatní právo na vyhotovenie nového Diela, alebo sa rozhodne pre vrátenie kúpnej ceny. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu Diela, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.

6.7 Záručná doba na Dielo je 24 mesiacov. V prípade, že záručná doba Diela od výrobcu je dlhšia, je záručná doba Zhotoviteľa rovnaká ako záručná doba výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Diela Objednávateľom.

6.8 Ak si uplatní Objednávateľ vadu Diela neurčitým spôsobom, vystavuje sa nebezpečenstvu predĺženia reklamačného konania, prípadne tiež neplatnosti či neúčinnosti jeho uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady.

Zmluvné pokuty

7.1 V prípade, ak si Objednávateľ Dielo neprevezme, Zhotoviteľ má nárok na 100% ceny Diela. V prípade, že po zaplatení uvedenej zmluvnej pokuty dôjde k opätovnému uzatvoreniu Zmluvy, Zhotoviteľ môže poskytnúť Objednávateľovi zľavu z celkovej ceny za zhotovenie Diela vo výške rovnajúcej sa zmluvnej pokute, ktorú zaplatil Zhotoviteľovi.

7.2 V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy v deň, kedy začal Objednávateľ vyhotovovať Dielo, vzniká Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny Diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po doručení. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou Objednávateľa na vrátenie zaplatenej ceny za Diela.

Doba trvania zmluvy

8.1 Zmluva medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom je uzatvorená podľa jednotlivej objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2 V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť.

8.3 Zmluva zaniká v prípadoch stanovených vo VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou Objednávateľa a Zhotoviteľa alebo písomným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, ktoré je možné vykonať aj bez udania dôvodu.

Zrušenie zmluvy

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy po jej uzatvorení, alebo nepotvrdiť objednávku prípade chybne vyplnených údajov zo strany Objednávateľa, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve Zhotoviteľa na ich doplnenie alebo odstránenie Objednávateľ nezabezpečí bezodkladnú nápravu.

Práva a povinnosti Objednávateľa

10.1 Objednávateľ má právo na zhotovenie Diela v kvalite, termíne a mieste dohodnutom so Zhotoviteľom.

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje uviesť pri objednávke Diela pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Zhotoviteľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii Objednávateľa a Objednávateľ zodpovedá za škodu tým Zhotoviteľovi spôsobenú.

10.3 Objednávateľ zaslaním Objednávky dáva súhlas Zhotoviteľovi na zasielanie emailov ohľadom zhotovovania Diela.

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

11.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo v termíne určenom v cenovej ponuke. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj prostredníctvom subdodávateľa, čím však nie je zbavený zodpovednosti za zhotovenie Diela.

Komunikácia

12.1 Objednávateľ súhlasí s emailovou, telefonickou komunikáciou ako aj s komunikáciou cez sociálne siete, prostredníctvom pošty alebo elektronických médií (skype, google), a za týmto účelom poskytne Zhotoviteľovi svoj mail, telefónne číslo a poštovú adresu. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je Objednávateľ povinný oznámiť ich Zhotoviteľovi. Do momentu oznámenia zmeny v kontaktných údajoch je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.

12.2 Zhotoviteľ bude zasielať dokumenty vo formáte Microsoft Word (*.DOC alebo *.DOCX) alebo v inom bežnom formáte (*.rtf alebo *.pdf alebo *jpg).

Zodpovednosť

13.1 Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, tým, že Objednávateľ uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje vo formulároch odoslaných Zhotoviteľovi, ak neposkytol bezodkladne Zhotoviteľovi dostatočnú súčinnosť pri vyhotovovaní Diela, alebo ak akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah Zhotoviteľom poskytnutých dokumentov v súvislosti so zhotovením Diela.

13.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú nesprávnou údržbou Diela. Údržbou Diela sa najmä ale nielen rozumie odstraňovanie snehu a akýchkoľvek ťažkých predmetov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie Diela (nielen konštrukcie a strechy pergoly). Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou alebo vyššou mocou.

13.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na elektrických vedeniach, plynovodoch a ďalších iných sieťach, pokiaľ tieto neboli Objednávateľom riadne vyznačené alebo na takéto siete Zhotoviteľa písomne neupozornil.

Ochrana osobných údajov

14.1 V súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, sa Zhotoviteľ považuje za prevádzkovateľa (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

14.2 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

14.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa, v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa (t.j. bežné osobné údaje) a to za účelom plnenia zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje, ktoré Objednávateľ poskytol prevádzkovateľovi za účelom plnenia zmluvy, prevádzkovateľ neposkytuje 3. osobe. Prevádzkovateľ žiadne osobné údaje neposkytuje do tretích krajín. Prevádzkovateľ osobné údaje Objednávateľa uchováva po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby osobné údaje Objednávateľa vymaže.

14.4 V zmysle § 55 ods.5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ používa cookies. Podrobnosti ohľadne možnosti zmeny nastavenia prehliadača Objednávateľa sú uvedenej na webových stránkach Zhotoviteľa. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia Objednávateľa. Zhotoviteľ používa na webovej stránke súbory cookie, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok wwww. Cookie pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu Zhotoviteľa. Cookie pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe súhlasu Objednávateľa. Údaje, ktoré Zhotoviteľ získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom.

14.5 Za podmienok stanovených v GDPR má Objednávateľ nasledovné práva:

– právo vedieť či jeho osobné údaje prevádzkovateľ spracúva,

– právo na vymazanie jeho osobných údajov u prevádzkovateľa,

– právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov u prevádzkovateľa,

– právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov u prevádzkovateľa,

– právo na prenosnosť jeho osobných údajov v elektronickej forme u prevádzkovateľa,

– právo namietať, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje.

14.6 Objednávateľ za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv môže kontaktovať Zhotoviteľa ako prevádzkovateľa niektorým z týchto spôsobov:

– listinne na adresu :  Medňanská 464/43,  02061 Lednické Rovne.

14.7 Všetkými žiadosťami sa prevádzkovateľ bude zaoberať a o výsledku ich vybavenia bude Objednávateľov informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podajú.

14.8 Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečením / šifrovaním prístupu na web, vykonávaním pravidelných aktualizácií systému, vykonávaním pravidelných zálohovaní systému.

Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Záverečné ustanovenia

15.1 Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia neplatnému ustanoveniu.

15.2 Právne vzťahy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), a v prípade, že Objednávateľom je spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa tento zmluvný vzťah riadi zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

15.3 Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novších VOP.

15.4 Zhotoviteľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť, pričom v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom na základe uplatnenia objednávky bude platiť vždy tá verzia VOP, ktorá bola zverejnená internetových portáloch Zhotoviteľa, event. prístupná v mieste sídla Zhotoviteľa ako platná verzia v čase zadania objednávky, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy.

15.5 Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webových portáloch sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi Zhotoviteľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou internetového portálu a jeho používaním Objednávateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.